Praktijkregels

 

PRAKTIJKREGELS VOOR CURATOREN, april 2019

Voorwoord

Nadat in september 2004 de eerste versie van de Praktijkregels door de Algemene Ledenvergadering van INSOLAD werd aanvaard, is de Werkgroep Kwaliteit van INSOLAD in 2010 gestart met de evaluatie van deze Praktijkregels. Na een schriftelijke en mondelinge consultatieronde van de leden van INSOLAD is de daarop aangepaste versie van de INSOLAD Praktijkregels vastgesteld tijdens een Buitengewone Ledenvergadering van INSOLAD op 8 september 2011.

In 2018 heeft een werkgroep de INSOLAD Praktijkregels weer onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe versie van de INSOLAD Praktijkregels die op de ALV van 9 april 2019 door de leden zijn vastgesteld en ook vanaf die datum werking hebben.
 

Het bestuur van INSOLAD beoogt met de Praktijkregels de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de beroepsuitoefening door haar leden te bevorderen.
 

Dit zijn 'best practice rules' die beogen de witte vlekken waar noch de wet noch jurisprudentie richting geven in te vullen. Daarbij is op de eerste plaats aansluiting gezocht bij wat in kringen van curatoren als 'de heersende leer' geldt. Op punten waarbinnen die kringen meerdere opvattingen bestaan is – in de meeste gevallen na uitvoerige discussie – een knoop doorgehakt en is in het algemeen gekozen voor de oplossing die een zo breed mogelijke basis binnen de kring van curatoren heeft en die bovendien de meeste aansluiting heeft met de regels waarover binnen die kring wel in overwegende mate overeenstemming bestaat. Dat laatste is ook richtsnoer geweest daar waar regels zijn geformuleerd op gebieden waarover geen duidelijk herkenbare opvattingen bestaan. De Praktijkregels beogen richting te geven. Ze hebben uitdrukkelijk niet een dwingend karakter.

In de Praktijkregels wordt alleen gesproken over curatoren en niet over bewindvoerders. Dat is omdat de Praktijkregels zich in de eerste plaats richten tot curatoren. Daar echter waar de positie van een bewindvoerder niet fundamenteel verschilt van die van een curator zouden ook bewindvoerders de Praktijkregels als richtsnoer voor hun handelen kunnen hanteren.
 

Download hier de INSOLAD Praktijkregels april 2019.
 
Top